Podmienky prijatia žiadateľa

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách) a Všeobecné záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 (ďalej len VZN č. 30/2017).

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS Šoporňa - Štrkovec,  je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, ktorú podáva na Trnavskom samosprávnom kraji - na odbore sociálnej pomoci alebo priamo nášmu zariadeniu.

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec sa poskytuje sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec.

 Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.
Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie  ako postupovať pri umiestnení klienta do DSS Šoporňa – Štrkovec, rozdelené  do nasledujúcich krokov:

Krok 1:

Žiadateľ ( v prípade zbavenia spôsobilosti na právne úkony – súdom stanovený opatrovník) si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11993.pdf osobne na Trnavskom samosprávnom kraji - na odbore sociálnej pomoci,  resp. poštou na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Odbor sociálnej pomoci, Starohájska 10, 917 01 Trnava.  V žiadosti vypíšete všetky body a podpíšete ju. K vypísanej žiadosti treba priložiť v prípade potreby  vyjadrenie lekára na tlačive Potvrdenie v prípade neschopnosti žiadateľa podpísať sa: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11992.pdf, ktorú vyplní, potvrdí a podpíše váš obvodný lekár.

 

 • Na základe „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u vás vykonaný sociálny prieskum, ktorý poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku k rozhodnutiu o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ vám bude následne zaslané z Trnavského samosprávneho kraja – z odboru sociálnej pomoci.

  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

 2. znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti:

  • sebaobslužných úkonov je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby,

  • úkonov starostlivosti o svoju domácnosť je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby,

  • pri základných sociálnych aktivitách je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby,

 3. druh sociálnej služby,

termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Krok 2:

 Po 30. dňoch od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ z Trnavského samosprávneho kraja si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto rozhodnutia a to osobne na Trnavskom samosprávnom kraji alebo ho zašlite poštou na adresu Trnavského samosprávneho kraja.  

 Krok 3:

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11994.pdf. Žiadosť si môžete podať osobne alebo písomne na adresu Trnavského samosprávneho kraja, prípadne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 meno a priezvisko občana, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jeho pobytu, druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,

 • formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,

 • druh dôchodku a výšku príjmu,

 • deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,

 • údaje o rodinných príslušníkoch,

 • iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 

  K Žiadosti o zabezpečení poskytnutia sociálnej služby je povinný občan priložiť  nasledovné:

 • právoplatné „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ (vydané TTSK na základe vašej žiadosti)

 • potvrdenie o príjme (za predchádzajúci rok)

 • čestné vyhlásenie o majetku

 • žiadosť o zaradenie do „Evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby“

  Ak v DSS Šoporňa - Štrkovec nie je voľné miesto, záujemca o sociálnu službu je zaradený do Evidencie čakateľov na sociálnu službu v DSS Šoporňa – Štrkovec, podľa poradia.

   

  Vedenie „Evidencie čakateľov na poskytovanie sociálnej služby“

 • Domov sociálnych služieb v Šoporni - Štrkovec vedie Evidenciu čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 • Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb sú do evidencie čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto.

 • Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do domova sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.

 • Domov sociálnych služieb v Šoporni - Štrkovec predvoláva žiadateľov z Evidencie čakateľov na základe uvedených kritérií:

1.       kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa.
Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom DSS Šoporňa - Štrkovec. 

2.     kritérium: poradie žiadateľa v evidencii čakateľov.
Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do DSS Šoporňa - Štrkovec doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce. 

3.     kritérium: pohlavie žiadateľa
Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. 

4.     kritérium: zdravotný stav žiadateľa
Z prevádzkových dôvodov sú klienti DSS Šoporňa - Štrkovec umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, do akého druhu sociálnej starostlivosti sú zaradení. O prijatí do DSS rozhoduje riaditeľ v spolupráci so sociálnym pracovníkom zariadenia.

 V prípade potreby bezodkladného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb sa postupuje  podľa § 8 ods.3 a 6  Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.         

V prípade voľného miesta je klient predvolaný  na prijatie a je s ním uzatvorená „ Zmluva  o poskytovaní sociálnej  služby“.

Vzory tlačív s odkazmi na dokumenty sa nachádzajú na stránke:
https://www.trnava-vuc.sk/10820-sk/podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb/

 Vzory tlačív  si tiež môžete osobne vyzdvihnúť aj v DSS Šoporni – Štrkovec a sú taktiež súčasťou príloh tejto príručky s názvom „Podmienky prijatia občanov do Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec.“


Krok 4:

Pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby predloží žiadateľ úradne osvedčené Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“. Po prijatí žiadateľa do zariadenia, sa spíše so žiadateľom, alebo jeho opatrovníkom (v prípade zbavenia spôsobilosti na právne úkony) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec“.

Pri samotnom nástupe do zariadenia je nutné , aby si záujemca priniesol nasledovné:

 1. Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu, v ktorej musí byť uvedený dátum vyradenia klienta z evidencie u predchádzajúceho obvodného lekára, v prípade, ak máte záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti našou obvodnou  lekárkou MUDr. Martou Petrovskou v Šoporni.

 2. Vyjadrenie obvodného lekára – Vyšetrenie o bezinfekčnosti – vylúčenie prenosných chorôb lekárom (krv, moč, výtery a RTG pľúc). Potvrdenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako 3 dni.

 3. Vyjadrenie lekára – psychiatra  o vhodnosti kolektívneho spolunažívania (bez prejavov agresie).

 4. Kontakty na príbuzných.

 5. Osobné veci podľa Zoznamu osobných vecí potrebných pri prijatí do DSS Šoporňa – Štrkovec.

  V prípade, že počas vybavovania náležitostí spojených s vybavovaním žiadosti o prijatie budete potrebovať ďalšie informácie, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

  Mgr. Mária  Tóthová
  riaditeľka
  0903 034 324

  Mgr. Kristína Hercegová
  sociálna pracovníčka
  0911 171 287

  V pracovných dňoch v dobe od 07.00 – 14.00 hodiny
  V Šoporni – Štrkovec dňa: 10.06.2019

  Mgr. Mária Tóthová
  riaditeľka DSS Šoporňa - Štrkovec

  https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11992.pdf

  https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11993.pdf

  https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11994.pdf

  https://www.trnava-vuc.sk/data/att/15148.pdf